• Amgen GmbH

 • Celgene GmbH

 • Lilly Deutschland GmbH

 • Mucos Pharma GmbH

 • Novartis Pharma GmbH

 • Pfizer Pharma GmbH

 • Pharmion

 • ratiopharm direct GmbH

 • Roche AG

 • Sanofi Aventis GmbH

 • Weleda AG

 • BMS

 • Glaxo SmithKline

 • Norgine